Today Picture

پرلیت / Pearlite

پرلیت به مخلوط یوتکتوئیدی فریت و سمنتیت گفته می‌شود.
پرلیت تحت یک استحاله اوتکتوئیدی از آهن گاما با ۰/۸ درصد کربن در ۷۲۳ درجه سانتیگراد حاصل می‌شود.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی